::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556  วันที่  5  สิงหาคม 2556  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  114/2556     (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  ผู้ช่วยอธิการบดี)
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์