::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556  วันที่ 11 กันยายน 2556  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  131/2556           (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  ผู้ช่วยอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  132/2556           (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 133/2556     (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 133/2556     (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 134/2556     (อาจารย์  ดร.ภานุ  สิทธิวงศ์  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 134/2556     (คณะกรรกมารพิจารณาแนวทางการจำหน่ายกระบือ)
 
   เลขที่ : สนภ.  135/2556          (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ.  136/2556          (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 139/2556    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  นะเที่ยง)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 139/2556    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์  อินทุวงศ์ี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 139/2556    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์