::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556  วันที่ 9 ตุลาคม 2556  ::
 
   เลขที่ : สนภ.  148/2556           (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ.  150/2556           (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  151/2556          (คณะกรรมการยกร่างระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่์เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา
                                                           แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก)
 
   เลขที่ : สนภ.  152/2556           (ประธานคณาจารย์และข้าราชการ)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 153/2556     (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  (ว) 153/2556     (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.  154/2556          (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
 
 
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์