::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)035/2557       (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)035/2557      (รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี )
 
   เลขที่ : สนภ. 036/2557           (อาจารย์ ดร.สะอาด  อยู่เย็น  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 037/2557           (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมั่น  ธนาศุภวัฒน์)
 
   เลขที่ : สนภ. 038/2557           (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 040/2557           (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 041/2557           (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 042/2557           (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 043/2557           (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์