::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  ::
 
   เลขที่ : สนภ. 257/2557    (อาจารย์  ดร.สะอาด  อยู่เย็น  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 258/2557    (คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
 
  เลขที่ : สนภ. 263/2557     (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิืศรี  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 267/2557    (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิืศรี  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 268/2557    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 269/2557    (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
  เลขที่ : สนภ. 270/2557   (รองศาสตราจารย์  ดร.บุญมั่น  ศศิธรานุวัฒน์)
 
  เลขที่ : สนภ. 271/2557   (อาจารย์  ดร.เบญจวรรณ  สุจริต  ผู้ช่วยอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์