::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 22  ธันวาคม  2557  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)274/2557    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)274/2557    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)274/2557     (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิืศรี  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 275/2557    (ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)276/2557    (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)276/2557    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)276/2557   (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิืศรี  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)277/2557   (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)277/2557   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)277/2557   (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิืศรี  รองอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์