::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)065/2557       (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)065/2557      (รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี )
 
   เลขที่ : สนภ. 066/2557           (อาจารย์ ดร.วิวรรธน์  มุขดี   รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 067/2557           (อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต  ผู้ช่วยอธิการบดี)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์