::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28 เมษายน 2557  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)073/2557   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)073/2557   (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 079/2557        (อาจารย์  ดร.สะอาด อยู่เย็น  รองอธิการบดี )
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)089/2557  (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. 094/2557       (อาจารย์ ดร.วิวรรธน์  มุขดี   รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 095/2557       (อาจารย์ ดร.สะอาด  อยู่เย็น  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 096/2557       (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว)097/2557   (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว)097/2557   (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว)097/2557   (รองศาสตราจารย์สุรกานต์  พยัคฆบุตร)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว)097/2557   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  พุกอินทร์)
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์