::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557  ::
 
   เลขที่ : สนภ. 098/2557       (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. 100/2557       (อธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 109/2557       (อธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)139/2557  (รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)139/2557  (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 140/2557      (เลขานุการคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในมหาวิทยาลัย)
   
   
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์