::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)076/2557   (คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
 
   เลขที่ : สนภ. 163/2557       (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. 164/2557       (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  ผุ้ช่วยอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)171/2557 (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)171/2557  (รองศาสตราจารย์  ดร.อิสระ  อินทร์จันทร์)
 
   เลขที่ : สนภ. 177/2557       (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)178/2557   (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  ผุ้ช่วยอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)178/2557   (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. 179/2557   (อาจารย์  ดร.สะอาด  อยู่เย็น  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 181/2557   (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
   เลขที่ : สนภ. 182/2557   (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. 183/2557   (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
   เลขที่ : สนภ. 188/2557   (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์