::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 4 กันยายน 2557  ::
 
   เลขที่ : สนภ. 192/2557     (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี
 
   เลขที่ : สนภ. 196/2557     (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. 198/2557     (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี)
 
   เลขที่ : สนภ. 202/2557     (อธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)209/2557   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ.(ว)209/2557   (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 210/2557      (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
  เลขที่ : สนภ. 211/2557     (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์