::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 1 กันยายน 2557  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)205/2557    (อธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)205/2557    (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)205/2557     (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)205/2557    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)206/2557    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)206/2557    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)206/2557   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  คำโมง)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)207/2557   (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)207/2557   (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)207/2557   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)207/2557   (คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)207/2557   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพร  สุดใจ  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)207/2557   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี   รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)207/2557   (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์)
 
  เลขที่ : สนภ. 235/2557     (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี )
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์