::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)225/2557    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)225/2557    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)225/2557     (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)225/2557    (อธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 230/2557    (อธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 236/2557    (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิืศรี  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 238/2557   (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิืศรี  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 239/2557   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์