::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)244/2557    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)244/2557    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)244/2557     (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิืศรี  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 246/2557    (คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
  เลขที่ : สนภ. 250/2557    (คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
 
  เลขที่ : สนภ. 251/2557    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 254/2557   (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิืศรี  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 255/2557   (อธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 256/2557   (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์