::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 มกราคม 2558  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)013/2558    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)013/2558    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)013/2558     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มานี  แสงหิรัญ)
 
   เลขที่ : สนภ. 022/2558    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 023/2558    (รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิืศรี  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 024/2558   (อาจารย์  ดร.เบญจวรรณ  สุจริต   ผู้ช่วยอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 025/2558   (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
  เลขที่ : สนภ. 026/2558   (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
  เลขที่ : สนภ. 027/2558   (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
  เลขที่ : สนภ. 028/2558   (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
  เลขที่ : สนภ. 029/2558   (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน   ผู้ช่วยอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์