::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 12  มีนาคม  2558  ::
 
   เลขที่ : สนภ. 034/2558    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)036/2558    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)036/2558     (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)036/2558     (รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)036/2558    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)041/2558   (รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)041/2558   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 042/2558   (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
  เลขที่ : สนภ. 043/2558   (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. 044/2558   (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์