::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558  ::
 
   เลขที่ : สนภ. 047/2558    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.หยกแก้ว  กมลวรเดช  คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)049/2558    (รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)050/2558     (คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
                                                     และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต)
 
  เลขที่ : สนภ. 053/2558     (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 055/2558    (อาจารย์  ดร.เบญจวรรณ  สุจริต  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. 056/2558   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  เวชกามา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. 057/2558   (อาจารย์อิราวัฒน์  ชมระกา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
   เลขที่ : สนภ. 058/2558   (รองศาสตราจารย์  ดร.สิงหเดช  แตงจวง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
  เลขที่ : สนภ. 059/2558   (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 060/2558   (อาจารย์ชัชพล  เกษวิริยะกิจ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์