::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันที่  25  มิถุนายน 2558  ::
 
   เลขที่ : สนภ. 081/2558    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 082/2558    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)083/2558     (คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 
  เลขที่ : สนภ. 084/2558    (คณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)084/2558   (อาจารย์  ดร.เบญจวรรณ  สุจริต  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)085/2558   (คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภักอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)085/2558   (อาจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)086/2558   (คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)086/2558   (อาจารย์  ดร.พัฒนา  สมนิยาม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)086/2558   (อาจารย์  ดร.เบญจวรรณ  สุจริต  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 087/2558   (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 088/2558   (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์