::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วันที่  29  กรกฎาคม 2558  ::
 
   เลขที่ : สนภ. 101/2558    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 102/2558    (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 103/2558     (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
  เลขที่ : สนภ. 104/2558    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
  เลขที่ : สนภ. 105/2558   (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
   เลขที่ : สนภ. 106/2558   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า  อธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. 107/2558   (คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
  เลขที่ : สนภ. 108/2558   (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. 109/2558   (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์