::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘   วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๕/๒๕๕๘    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๒๖/๒๕๕๘    (คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๒๗/๒๕๕๘    (คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๒๗/๒๕๕๘    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๓๘/๒๕๕๘   (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๓๘/๒๕๕๘   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๓๙/๒๕๕๘    (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
  เลขที่ : สนภ. ๑๔๐/๒๕๕๘    (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๔๑/๒๕๕๘    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์