::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘   วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๕๕/๒๕๕๘    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๕๕/๒๕๕๘    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๕๖/๒๕๕๘    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. ๑๕๗/๒๕๕๘    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
  เลขที่ : สนภ. ๑๕๘/๒๕๕๘   (ผู้อำนวยการสถาบันอาเซียน)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์