::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘   วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๘๐/๒๕๕๘    (อาจารย์  ดร.จันทร์เพ็ญ  ชุมแสง)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๘๐/๒๕๕๘    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๘๑/๒๕๕๘    (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๘๑/๒๕๕๘    (ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๘๒/๒๕๕๘   (คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
        และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๘๒/๒๕๕๘   (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๘๓/๒๕๕๘   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๘๓/๒๕๕๘   (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. ๑๘๔/๒๕๕๘   (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๘๕/๒๕๕๘   (คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์