::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘   วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๒๒๖/๒๕๕๘    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๒๒๖/๒๕๕๘    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๒๗/๒๕๕๘    (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
  เลขที่ : สนภ. ๒๒๘/๒๕๕๘    (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๒๒๙/๒๕๕๘   (คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๒๒๙/๒๕๕๘   (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๒๒๙/๒๕๕๘   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พนินทร์  เครือไทย)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์