::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙   วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๒๔/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๒๔/๒๕๕๙    (อาจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๐๒๔/๒๕๕๙    (อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๐๔๗/๒๕๕๙   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๐๔๗/๒๕๕๙    (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๐๔๘/๒๕๕๙   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชชารีย์  ใจคำวัง)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๐๔๘/๒๕๕๙   (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๐๔๘/๒๕๕๙   (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๐๔๘/๒๕๕๙   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์