::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙   วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๓๙๑/๒๕๕๙    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๓๙๑/๒๕๕๙    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๓๙๑/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๓๙๑/๒๕๕๙    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา  สุจาคำ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๓๙๑/๒๕๕๙    (ผู้ช่วยศาสตราจาย์ครรชิต  พิราภาค)
 
  เลขที่ : สนภ. ๓๙๖/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๔๑๔/๒๕๕๙    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พนินท์  เครือไทย)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๔๑๔/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๔๑๕/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๔๑๕/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. ๔๑๖/๒๕๕๙    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์