::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙   วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๔๕๕/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี )
 
   เลขที่ : สนภ. ๔๕๖/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๔๕๗/๒๕๕๙    (คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๔๕๘/๒๕๕๙    (คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
                                                            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๔๕๙/๒๕๕๙    (คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
 
  เลขที่ : สนภ. ๔๖๐/๒๕๕๙    (คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์