::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙   วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๐๘/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๐๙/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๑๐/๒๕๕๙    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์