::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๕๖/๒๕๕๙    (คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๕๗/๒๕๕๙    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  เวชกามา)
 
  เลขที่ : สนภ. ๐๕๘/๒๕๕๙    (อาจารยเจนนภนต์  ภาคภูมิ)
 
  เลขที่ : สนภ. ๐๕๙/๒๕๕๙   (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๐๖๐/๒๕๕๙    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๐๗๒/๒๕๕๙   (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๐๗๒/๒๕๕๙   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. ๐๗๓/๒๕๕๙   (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์