::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙   วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๘๐/๒๕๕๙    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพันธ์  ใจสุบรรณ)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๘๐/๒๕๕๙    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๐๘๐/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
  เลขที่ : สนภ. ๐๙๖/๒๕๕๙   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. ๐๙๗/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์