::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙   วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๑๔/๒๕๕๙    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๑๔/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๑๔/๒๕๕๙    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  วรจักร)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๑๔/๒๕๕๙   (ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู  เรือนจันทร์)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๑๔/๒๕๕๙    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา  ธรรมสิทธิ์)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๑๔/๒๕๕๙    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริศรา  ดวงตาน้อย)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๒๔/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๒๔/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. ๑๒๕/๒๕๕๙    (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
  เลขที่ : สนภ. ๑๒๖/๒๕๕๙    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์