::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๕๒/๒๕๕๙    (คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๕๒/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๕๓/๒๕๕๙    (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๕๔/๒๕๕๙   (คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์