::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙   วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๒/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๓/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๔/๒๕๕๙    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๗๕/๒๕๕๙   (อาจารย์  ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๗๕/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๗๖/๒๕๕๙    (คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๗๗/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๗๗/๒๕๕๙    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
  เลขที่ : สนภ. ๑๗๘/๒๕๕๙    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนศักดิ์  คชนิล)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๑๗๙/๒๕๕๙    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิชัย  ใจกล้า)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์