::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙   วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๒๓๙/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๒๓๙/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๒๔๕/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๒๔๕/๒๕๕๙   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๒๔๖/๒๕๕๙    (คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๒๔๗/๒๕๕๙    (คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์