::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙   วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๐๔/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๐๕/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๓๐๖/๒๕๕๙    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๓๐๖/๒๕๕๙   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนารถ  วิกรมประสิทธิ์)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๓๐๖/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์