::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙   วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๓๕/๒๕๕๙    (อาจารย์เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๓๕/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๓๕/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๖๙/๒๕๕๙    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. ๓๗๐/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
  เลขที่ : สนภ. (ว)๓๗๑/๒๕๕๙    (คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์