::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐   วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๓๖/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๓๖/๒๕๖๐    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๓๗/๒๕๕๙    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๓๘/๒๕๕๙    (คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๓๙/๒๕๕๙    (คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๔๐/๒๕๕๙    (อาจารย์  ดร.เบญจวรรณ  สุจริต  รองอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์