::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐   วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๒๔/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิารบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๒๕/๒๕๖๐    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๒๙/๒๕๖๐    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรวัฒน์  นนทะโชติ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๓๒/๒๕๖๐    (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่งเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๓๓/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๒๓๔/๒๕๖๐    (คณะกรรมการประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์