::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐   วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๒๔๕/๒๕๖๐    (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๒๔๕/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีี)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์