::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐   วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ.๒๗๙/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๒๘๐/๒๕๖๐    (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๒๘๐/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาี)
 
   เลขที่ : สนภ.๒๘๑/๒๕๖๐    (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
   เลขที่ : สนภ.๒๘๒/๒๕๖๐    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๒๘๓/๒๕๖๐    (อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๒๘๓/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ.๒๘๔/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
 
   เลขที่ : สนภ.๒๘๕/๒๕๖๐    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขัขภูมิ  สีชมภู  ผู้ช่วยอธิการบดี)
   
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์