::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐   วันที่ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ.๓๐๕/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๓๐๖/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๓๐๖/๒๕๖๐    (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.๓๐๗/๒๕๖๐    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ.๓๐๘/๒๕๖๐    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  แสงอุทัย)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๓๐๙/๒๕๖๐    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๓๑๐/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
   
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์