::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐   วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๓๒๒/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๓๒๒/๒๕๖๐    (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว) ๓๒๒/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว)๓๓๓/๒๕๖๐    (คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ.(ว)๓๓๔/๒๕๖๐    (คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
   
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์