::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐   วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๔๑/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๔๑/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์