::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐   วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๙๖/๒๕๖๐    (คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๙๗/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๐๙๗/๒๕๖๐    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์