::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐   วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๒๓/๒๕๖๐    (รองศาสตราจารย์บุญมั่น  ธนาศุภวัฒน์  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ )
 
   เลขที่ : สนภ. (ว)๑๒๔/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๒๕/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๒๖/๒๕๖๐    (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน รองอธิการบดี)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์