::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐   วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๓๙/๒๕๖๐    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ )
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๕๘/๒๕๖๐    (อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๕๘/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์