::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐   วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๒/๒๕๖๐    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ )
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๒/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๒/๒๕๖๐    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร  สกุลพันธ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๒/๒๕๖๐    (ผู้ช่วยศาตราจารย์ธิดารัตน์  เหมือนเดชา)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์