::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐   วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๘๔/๒๕๖๐    (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๘๘/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๘๘/๒๕๖๐    (อาจารย์ ดร.ชิชญาส์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๙๔/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์