::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐   วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๙๔/๒๕๖๐    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๐๓/๒๕๖๐    (อาจารย์ ดร.ชิชญาส์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๐๔/๒๕๖๐    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๐๕/๒๕๖๐    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์