::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๐๓๘/๒๕๖๑    (คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๐๔๒/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๐๔๒/๒๕๖๑    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๔๓/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๔๕/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์