::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑   วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๒/๒๕๖๑    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๓/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อังกาบ  บุญสูง)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๔/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา  ปรารมภ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๕/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี  บุญธรรม)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๖/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๗/๒๕๖๑    (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๘/๒๕๖๑    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๙/๒๕๖๑    (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๔๐/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๔๐/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๔๘/๒๕๖๑    (คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์